Door gebruik te maken van deze website en de diensten van VisumBuitenland.be stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met deze algemene voorwaarden.


Snel naar:

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.1. VisumBuitenland.be: een handelsnaam van Digital Visa Systems B.V., statutair gevestigd te Vestdijk 57B, 5611 CA, Eindhoven, met KvK-nummer 72110449 en BTW-nummer NL858988914B01.
1.1.2. Website: de website VisumBuitenland.be.
1.1.3. Reistoestemming: een (digitaal) document dat bevestigt dat een Reiziger een land mag inreizen, zoals bijvoorbeeld een (e-)visum, eTA of ESTA.
1.1.4. Overheidsloket: de officiële autoriteit die gerechtigd is om een Reistoestemming toe te kennen, zoals een consulaat, ambassade of immigratiedienst.
1.1.5. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de Website en/of VisumBuitenland.be een Opdracht geeft.
1.1.6. Reiziger: iedere persoon voor wie Klant een Reistoestemming tracht aan te vragen bij een Overheidsloket middels het geven van een Opdracht.
1.1.7. Opdracht: de opdracht van Klant aan VisumBuitenland.be tot het leveren van een Aanvraagdienst.
1.1.8. Aanvraagdienst: de dienst die VisumBuitenland.be levert aan Klant, welke eruit bestaat dat VisumBuitenland.be in de hoedanigheid als dienstverlener en tussenpersoon namens alle Reizigers een aanvraag voor een Reistoestemming indient bij een Overheidsloket, met gebruikmaking van gegevens en documenten die door Klant aan VisumBuitenland.be zijn aangeleverd middels een Aanvraagformulier of anderszins.
1.1.9. Aanvraagformulier: een formulier op de Website waarmee Klant een Opdracht geeft.
1.1.10. Opdrachtbevestiging: een e-mail die VisumBuitenland.be naar Klant verstuurt, waarin VisumBuitenland.be bevestigt dat de volledige betaling behorende bij de Opdracht alsmede alle gegevens en documenten die VisumBuitenland.be nodig heeft om de Aanvraagdienst te kunnen leveren in goede orde door VisumBuitenland.be zijn ontvangen.
1.1.11. Levertijd: de tijdsduur tussen het moment dat Klant een Opdrachtbevestiging heeft ontvangen en het moment dat het Overheidsloket de aangevraagde Reistoestemming toekent dan wel afwijst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Opdrachten van Klant aan VisumBuitenland.be, en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen VisumBuitenland.be en Klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Opdracht.
2.2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van Klant gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door VisumBuitenland.be zijn aanvaard.
2.3. Indien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.
2.5. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Aanvraagdiensten is het Nederlands recht van toepassing.
2.6. Eventuele geschillen worden behandeld in de rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant, Nederland.
2.7. De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen. Het platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online aankoopcontracten en servicecontracten. Meer informatie is hier te vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. VisumBuitenland.be is niet verplicht en ook niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bureau voor consumentengeschillenbeslechting.

Artikel 3. Algemeen

3.1. Type- en spelfouten zijn voorbehouden.
3.2. Schriftelijke correspondentie kan per brief dan wel per e-mail plaatsvinden.
3.3. VisumBuitenland.be maakt op geen enkele wijze deel uit van enig Overheidsloket.

Artikel 4. Aanvraagdiensten algemeen

4.1. Door te klikken op de knop ‘Aanvraag bevestigen’ onderaan het Aanvraagformulier:
4.1.1. Geeft Klant een Opdracht en gaat Klant een aankoopverplichting en betalingsverplichting aan,
4.1.2. Verklaart Klant dat alle Reizigers nadrukkelijk toestemming aan Klant hebben gegeven een Aanvraagdienst af te nemen bij VisumBuitenland.be waarvan zij als Reiziger deel uitmaken, waarvan Klant op het eerste verzoek van VisumBuitenland.be een bewijs kan overhandigen,
4.1.3. Verklaart Klant dat alle Reizigers nadrukkelijk hebben bevestigd dat zij alle vragen in het Aanvraagformulier die betrekking hebben op hen, alsmede de toelichtingen op deze vragen, alsmede alle verklaringen waarop deze vragen betrekking hebben, waaronder altijd de verklaringen 'Algemene Voorwaarden' en 'Vereiste privacy-toestemming (AVG)', alsmede de ingevulde antwoorden op al deze vragen hebben gelezen of dat deze aan hen zijn voorgelezen, dat zij al deze vragen hebben begrepen en dat al deze vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord,
4.1.4. Verklaart Klant dat Klant alsmede alle Reizigers nadrukkelijk hebben bevestigd dat zij VisumBuitenland.be vrijwaren voor eventuele aanspraken, sancties en strafrechtelijke vervolging van autoriteiten, waaronder het Overheidsloket, indien blijkt dat Klant en/of Reizigers bewust of onbewust onjuiste, onvolledige of frauduleuze gegevens en/of documenten aan VisumBuitenland.be en/of het Overheidsloket hebben aangeleverd.
4.1.5. Verklaart Klant dat alle Reizigers nadrukkelijk hebben bevestigd dat zij begrijpen en aanvaarden dat reeds eerder aangevraagde en/of toegekende Reistoestemmingen voor dezelfde bestemming mogelijk hun geldigheid verliezen doordat deze worden overschreven door de nieuwe aanvraag die middels het Aanvraagformulier in gang wordt gezet.
4.1.6. Verklaart Klant te begrijpen en aanvaarden dat na het uitvoeren van de betaling behorende bij de Opdracht géén wijzigingen meer kunnen worden aangebracht in de gegevens die Klant in het Aanvraagformulier heeft ingevuld, tenzij VisumBuitenland.be hier op een later moment expliciet anders over bericht.
4.2. Een Opdracht kan pas als geaccepteerd worden beschouwd nadat Klant een Opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
4.3. Levertijden zoals gecommuniceerd middels de Website of anderszins zijn altijd indicatief, zijn altijd gemiddelden, zijn nadrukkelijk geen maxima en worden nadrukkelijk niet gegarandeerd, tenzij expliciet anders wordt vermeld. VisumBuitenland.be kan op geen enkele wijze invloed uitoefenen op de snelheid waarmee het Overheidsloket de aanvraag voor een Reistoestemming verwerkt. Het kan voorkomen dat het Overheidsloket aanmerkelijk langer doet over het keuren van de aanvraag van een Reistoestemming dan de gemiddelde tijd die het Overheidsloket daarvoor nodig heeft, waardoor ook de Levertijd aanmerkelijk langer kan uitvallen dan de door VisumBuitenland.be middels de Website of anderszins gecommuniceerde gemiddelde Levertijd. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, indien het Overheidsloket een uitgebreide steekproef-controle uitvoert of indien het Overheidsloket op enig moment verzoekt aanvullende of verbeterde documenten en/of gegevens aan te leveren (zie ook paragraaf 4.4) of op een andere manier nadere medewerking van Reizigers verzoekt (zie ook paragraaf 4.5).
4.4. Indien het Overheidsloket op enig moment verzoekt aanvullende of verbeterde gegevens en/of documenten van Reizigers aan te leveren, draagt Klant er zorg voor dat deze, conform de instructies van Overheidsloket en/of VisumBuitenland.be, zo spoedig mogelijk worden aangeleverd nadat Klant en/of Reizigers hiervan op de hoogte is/zijn gebracht door het Overheidsloket en/of door VisumBuitenland.be. De tijdsduur tussen het moment waarop het Overheidsloket op enige wijze kenbaar maakt dat aanvullende of verbeterde gegevens en/of documenten benodigd zijn tot en met het moment waarop deze in goede orde door Klant of VisumBuitenland.be bij het Overheidsloket zijn aangeleverd, is niet inbegrepen in de door VisumBuitenland.be middels de Website of anderszins gecommuniceerde gemiddelde Levertijden, tenzij expliciet anders wordt vermeld.
4.5. Indien het Overheidsloket op enig moment nadere medewerking van Reizigers verzoekt, waaronder, maar niet uitsluitend, het verschijnen aan een balie van het Overheidsloket om een identiteit te controleren, biometrische gegevens af te nemen en/of een nadere toelichting te geven, zullen Reizigers hiervoor zelf zorg dragen. VisumBuitenland.be zal in dit geval niet optreden als tussenpersoon; communicatie geschiedt dan rechtstreeks tussen Reizigers en Overheidsloket en/of tussen Klant en Overheidsloket. De tijdsduur tussen het moment waarop het Overheidsloket dit verzoek kenbaar maakt tot en met het moment dat de Reizigers hieraan volledig hebben voldaan, is niet inbegrepen in de door VisumBuitenland.be middels de Website of anderszins gecommuniceerde gemiddelde Levertijd, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

Artikel 5. Betalingen

5.1. De op Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
5.2. Klant is verplicht VisumBuitenland.be alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure te vergoeden, indien Klant ook na tenminste drie betalingsherinneringen het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
5.3. Klant is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van VisumBuitenland.be, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
5.4. Klant is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Klant binnen dertig dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de bevoegde rechter.
5.5. Indien het Overheidsloket een prijsverhoging van de Reistoestemming doorvoert tussen het moment waarop Klant een Opdracht geeft en het moment waarop VisumBuitenland.be de Aanvraagdienst volledig heeft geleverd, is VisumBuitenland.be gerechtigd deze prijsverhoging door te rekenen aan Klant, zonder dat Klant in dat geval gerechtigd is om de Opdracht te annuleren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1. De beslissing die het Overheidsloket maakt omtrent het al dan niet toekennen van een aangevraagde Reistoestemming is afhankelijk van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van VisumBuitenland.be vallen. VisumBuitenland.be kan derhalve nadrukkelijk niet garanderen dat de werkzaamheden die binnen de Aanvraagdienst vallen met zekerheid zullen leiden tot toekenning van een Reistoestemming door het Overheidsloket.
6.2. Ook als het Overheidsloket een Reistoestemming voor een Reiziger heeft toegekend, kan VisumBuitenland.be nadrukkelijk niet garanderen dat deze Reiziger het land waarvoor de Reistoestemming is afgegeven daadwerkelijk zal kunnen binnenreizen en er zo lang zal kunnen verblijven als op basis van informatie van VisumBuitenland.be en/of het Overheidsloket zou kunnen worden verwacht. Veel internationale vervoersbedrijven, alsmede autoriteiten in het land vanuit waar wordt gereisd, alsmede autoriteiten in en van het land waar naartoe wordt gereisd, zijn gerechtigd Reizigers zonder opgaaf van reden te weren, de toegang tot een land te ontzeggen en/of een land uit te zetten. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, indien wordt vermoed dat de Reiziger een risico vormt voor de veiligheid, rechtshandhaving of openbare orde, en/of indien op enig moment wordt geconstateerd dat Klant en/of Reiziger(s) bewust of onbewust onjuiste, onvolledige en/of frauduleuze gegevens en/of documenten heeft/hebben aangeleverd aan VisumBuitenland.be, het Overheidsloket en/of andere autoriteiten.
6.3 Indien VisumBuitenland.be een Aanvraagdienst heeft geleverd die er niet toe heeft geleid dat het Overheidsloket, binnen of na de door VisumBuitenland.be middels de Website of anderszins gecommuniceerde gemiddelde Levertijd, voor elke Reiziger een geldige Reistoestemming heeft toegekend, heeft VisumBuitenland.be onverminderd aan haar inspanningsverplichting voldaan. Dit geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in het deze situaties:
6.3.1. Klant heeft gehandeld in strijd met artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
6.3.2 Het Overheidsloket wijst een aanvraag voor een Reistoestemming af, ongeacht of de reden hiervoor bekend is gemaakt door het Overheidsloket en ongeacht wat de reden is.
6.3.3. Het Overheidsloket kent een Reistoestemming toe die niet geldig is, als gevolg van bewust of onbewust, door Klant onjuiste, onvolledige of te laat aangeleverde gegevens en/of documenten, middels het Aanvraagformulier of anderszins.
6.3.4. Het Overheidsloket heeft meer tijd nodig voor de beoordeling van de aanvraag van een Reistoestemming dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in het geval dat het Overheidsloket een uitgebreide steekproefcontrole uitvoert, in het geval dat het Overheidsloket op enig moment verzoekt aanvullende gegevens en/of documenten van Reizigers aan te leveren en/of in het geval dat het Overheidsloket Reizigers op enig moment verzoekt te verschijnen aan een balie om een identiteit te controleren, biometrische gegevens af te nemen en/of een nadere toelichting te geven.
6.3.5. VisumBuitenland.be heeft niet of niet tijdig opgemerkt dat Klant niet alle voor de uitvoering van de Aanvraagdienst benodigde gegevens en/of documenten geheel volledig, correct en conform de instructies van VisumBuitenland.be en/of het Overheidsloket heeft aangeleverd. VisumBuitenland.be heeft in het verleden al veel invul- en aanleverfouten opgespoord en tijdig gecorrigeerd, maar kan nadrukkelijk niet garanderen dat invul- en aanleverfouten van Klant te allen tijde (tijdig) worden opgemerkt, ook niet indien VisumBuitenland.be per e-mail of anderszins aan Klant en/of Reizigers heeft bevestigd dat alle benodigde gegevens en/of documenten in goede orde zijn ontvangen.
6.4. Enkel indien het Overheidsloket een aanvraag voor een Reistoestemming afwijst, vindt, ondanks het feit dat VisumBuitenland.be de Aanvraagdienst volledig heeft uitgevoerd en derhalve aan de inspanningsverplichting heeft voldaan, uit coulance een restitutie plaats, beperkt tot het bedrag dat door Klant aan VisumBuitenland.be is betaald en betrekking had op de Reiziger of Reizigers waarvoor de aanvraag voor een Reistoestemming is afgewezen. Deze restitutie vindt enkel plaats indien er voor de betreffende Reiziger(s) nooit eerder een aanvraag voor een Reistoestemming door hetzelfde Overheidsloket is afgewezen.
6.5. VisumBuitenland.be is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Klant, Reiziger(s) en/of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst, kosten van (nieuwe) Reistoestemmingen, kosten van vliegtickets, kosten van overnachtingen, etc.), immateriële schade, bedrijfsschade of welke schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Website en/of een Aanvraagdienst, ook niet in de situaties zoals beschreven in paragraaf 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 en 6.3.5, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VisumBuitenland.be.
6.6. Mocht VisumBuitenland.be desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat aan Klant is gefactureerd en door Klant aan VisumBuitenland.be is betaald voor de levering van Aanvraagdiensten in het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.
6.7. Indien VisumBuitenland.be vermoedt dat Klant een frauduleuze Opdracht heeft ingediend, waaronder identiteitsfraude of het opzettelijk gebruiken van onjuiste of onvolledige gegevens en/of documenten, zal VisumBuitenland.be hiervan aangifte doen en melding maken bij de bevoegde autoriteiten, waaronder het betreffende Overheidsloket.
6.8. Indien Klant constateert dat VisumBuitenland.be in de uitvoering van de Aanvraagdienst is tekortgeschoten dient Klant dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen na deze constatering schriftelijk gemotiveerd aan VisumBuitenland.be kenbaar te maken. VisumBuitenland.be zal in voorkomende gevallen door Klant een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.
6.9. VisumBuitenland.be besteedt veel zorg aan de volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie die aan Klant wordt verstrekt via de Website, e-mail en anderszins. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. VisumBuitenland.be biedt geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel. VisumBuitenland.be accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie.
6.10. Indien uit informatie van VisumBuitenland.be afgeleid kan worden dat een Reiziger recht heeft op een Reistoestemming, is deze informatie uitsluitend indicatief, totdat de Reiziger de betreffende Reistoestemming daadwerkelijk van het Overheidsloket heeft verkregen.
6.11. VisumBuitenland.be spant zich in haar Website en overige digitale communicatiekanalen zo goed mogelijk te beveiligen tegen virussen, hacks, phishing, spam etc. VisumBuitenland.be zal daarnaast passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Klant via de Website ingevoerde gegevens, maar VisumBuitenland.be kan hieromtrent geen garantie geven. Hiervoor kan VisumBuitenland.be dan ook niet aansprakelijk worden gehouden, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van VisumBuitenland.be.
6.12. Klant spant zich in zorg te dragen voor degelijke beveiliging voor diens deel van de communicatie van en naar de Website, waaronder de hardware, software en internetverbinding die gebruikt wordt om te communiceren met VisumBuitenland.be.
6.13. VisumBuitenland.be zal door Klant verstrekte (persoons)gegevens en documenten volstrekt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken, zoals commerciële partijen, anders dan noodzakelijk om haar Aanvraagdienst uit te voeren, tenzij Klant vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van zijn of haar gegevens voor een afwijkend (commercieel) doel.
6.14. VisumBuitenland.be is gerechtigd gegevens en documenten van Klant en Reiziger(s) voor een korte periode te bewaren voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Aanvraagdienst en/of als bewijs van de uitvoering van de werkzaamheden.
6.15. VisumBuitenland.be zal bij de verwerking en bewaring van verstrekte gegevens en documenten handelen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.
6.16. De Website bevat uitgaande links naar websites van derden, die niet door VisumBuitenland.be worden beheerd. VisumBuitenland.be kan geen permanente controle uitoefenen op deze websites van derden, noch enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. VisumBuitenland.be kan voor deze inhoud dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
6.17. Reizigers kan bij het betreden of verlaten van een land behalve naar een bewijs van een toegekende Reistoestemming ook worden gevraagd naar andere documenten, waaronder, maar niet uitsluitend, bewijzen van ziektekostenverzekering(en), WA-verzekering(en), reisverzekering(en), inentingen, vaccinaties, medicijngebruik en/of toestemmingsformulier(en) waarmee de persoon/personen met ouderlijk gezag een reis van een minderjarig kind toestaan. Reizigers hebben zelf de verantwoordelijkheid uit te zoeken welke documenten benodigd zijn en dragen zelf de kosten die moeten worden gemaakt om deze documenten te bemachtigen. Ook zijn Reizigers te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidsdiensten zoals ziekenhuisopnames, doktersbezoeken en ambulancevervoer gedurende het verblijf in het land waarvoor ze met behulp van een Aanvraagdienst een Reistoestemming hebben aangevraagd.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Klant staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van VisumBuitenland.be met betrekking tot content van de Websites, waaronder teksten, afbeeldingen en software, bijvoorbeeld door deze te kopiëren, te bewerken of na te maken.

Artikel 8. Ontbinding van de Overeenkomst

8.1. Indien Klant niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Opdracht en/of Aanvraagdienst mocht voortvloeien, is Klant in verzuim en is VisumBuitenland.be gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Opdracht en/of Aanvraagdienst en direct daarmee samenhangende Opdrachten en/of Aanvraagdiensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de andere rechten van VisumBuitenland.be onder welke Opdracht en/of Aanvraagdienst met Klant dan ook en zonder dat VisumBuitenland.be tot enige schadevergoeding is gehouden.
8.1.1 Indien Klant niet alle gegevens en/of documenten die VisumBuitenland.be nodig heeft bij de uitvoering van de Aanvraagdienst in goede orde aanlevert binnen een maand na het eerste verzoek van VisumBuitenland.be, wordt de Aanvraagdienst stopgezet. Dat houdt in dat VisumBuitenland.be op dat moment alle gegevens en/of documenten die reeds door Klant waren aangeleverd verwijdert. Indien VisumBuitenland.be op dat moment al kosten met betrekking tot deze Aanvraagdienst heeft voldaan aan enig Overheidsloket, heeft VisumBuitenland.be geheel voldaan aan haar inspanningsverplichting en maakt Klant geen aanspraak op enige vorm van terugbetaling van aan VisumBuitenland.be betaalde kosten behorende bij de betreffende Aanvraagdienst.

Artikel 9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht is VisumBuitenland.be bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Aanvraagdienst op te schorten, zonder dat VisumBuitenland.be tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
9.2. Met overmacht wordt bedoeld: elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) uitvoering van de Aanvraagdienst en/of Opdracht redelijkerwijs door Klant niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van VisumBuitenland.be aan hun verplichtingen, brand, overheidsmaatregelen, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, uitsluiting, belemmerende weersomstandigheden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Aanvraagdienst, alsmede iedere andere situatie waarop VisumBuitenland.be geen (beslissende) controle kan uitoefenen, alles zowel in het bedrijf van VisumBuitenland.be als in het bedrijf van derden of Overheidsloket welke bij de Aanvraagdienst zijn betrokken.

Artikel 10. Herroepingsrecht en annuleringsbeleid

10.1 Indien Klant een consument is en binnen de Europese Unie woont, heeft Klant bij het aangaan van een koop op afstand een wettelijk herroepingsrecht, waarover VisumBuitenland.be hierbij informeert. In het geval van een dienstverleningsovereenkomst, waarvan sprake is bij een Aanvraagdienst, vervalt het herroepingsrecht wanneer de dienst volledig is geleverd en pas met de uitvoering van de dienst is begonnen nadat Klant daar nadrukkelijk mee heeft ingestemd en tegelijkertijd heeft bevestigd te begrijpen en aanvaarden dat Klant zijn herroepingsrecht hierdoor verliest na de volledige uitvoering van de dienst. Klant wordt in het Aanvraagformulier nadrukkelijk gevraagd of Klant wil verklaren dat Klant wil dat VisumBuitenland.be al tijdens de herroepingsperiode begint met het uitvoeren van de Aanvraagdienst en dat Klant afziet van diens herroepingsrecht zodra VisumBuitenland.be de aanvraag voor de Reistoestemming(en) heeft ingediend bij het Overheidsloket en de Aanvraagdienst derhalve volledig heeft geleverd. Verdere uitzonderingen op het herroepingsrecht worden geregeld in paragraaf 10.2. Paragraaf 10.3 bevat een voorbeeldformulier voor herroeping.

Uw Opdracht herroepen
U heeft het recht om uw Opdracht binnen veertien dagen, gerekend vanaf het moment dat VisumBuitenland.be uw betaling heeft ontvangen, zonder opgaaf van redenen te herroepen, tenzij de Aanvraagdienst al volledig is geleverd en u in het Aanvraagformulier nadrukkelijk heeft verklaard dat u wilde dat VisumBuitenland.be al tijdens de herroepingsperiode begon met het uitvoeren van de Aanvraagdienst en dat u daarom wilde afzien van uw herroepingsrecht zodra de Aanvraagdienst volledig was geleverd. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u

Digital Visa Systems B.V.
Vestdijk 57B
5611 CA Eindhoven
Nederland

Correspondentieadres:
VisumBuitenland.be
Groot-Bijgaardenstraat 14
1082 Brussel
Telefoon: +32 27 37 70 91
E-mail:


door middel van een schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld een e-mail of per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om uw Opdracht te herroepen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het voorbeeld van een herroepingsverzoek onder paragraaf 10.3, maar dat is niet verplicht. Om de herroepingsperiode in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingsperiode te versturen.


Gevolgen van uw herroeping van de Opdracht
Indien u de Opdracht herroept, zal VisumBuitenland.be u alle betalingen die van u zijn ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die mogelijk voortvloeien uit uw keuze voor een ander soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die door VisumBuitenland.be wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van de Opdracht, vergoeden. Voor deze terugbetaling wordt het betaalmiddel gebruikt dat u ook voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.


10.2 Indien u heeft verzocht de Aanvraagdienst te laten aanvangen voor het verstrijken van de herroepingsperiode, dient u VisumBuitenland.be een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten dat reeds is geleverd op het moment dat u VisumBuitenland.be op de hoogte stelt van de uitoefening van het recht van herroeping met betrekking tot deze overeenkomst in vergelijking met het totale bedrag van de diensten die in de overeenkomst zijn voorzien.

10.3 VisumBuitenland.be verstrekt een voorbeeldbrief voor herroeping van een Opdracht, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en wel als volgt:

Voorbeeldbrief voor de herroeping van een Opdracht
Als u uw Opdracht wilt herroepen, kunt u gebruikmaken van de onderstaande voorbeeldbrief. Vul de gegevens tussen de [haakjes] in, onderteken de brief en verstuur deze per post naar Digital Visa Systems B.V. (VisumBuitenland.be), Vestdijk 57B, 5611 CA Eindhoven, Nederland, of per e-mail naar

Hierbij, op [vul hier de huidige datum in], herroep ik mijn Opdracht. Het gaat hierbij om ordernummer [vul hier uw ordernummer in, deze vindt u in uw transactieafschrift alsmede in de Opdrachtbevestiging]. Ik heb deze Opdracht gegeven op [vul hier de datum waarop u de betaling behorende bij deze Opdracht aan VisumBuitenland.be heeft uitgevoerd]. Mijn volledige naam luidt [vul hier uw volledige naam in] en mijn adres is [vul hier uw adresgegevens in, zoals u ze ook hebt ingevuld in het Aanvraagformulier].